میکروفون یقه ای سیگنال
signsl1
build

دانـش

بالابردن سطح فکری و علمی دانش آموزان و آشنایی با علم روز دنیا برای ورود بـه بازار کسب و کـار جدید

build

مهـارت

پرورش مهارت های خدادادی دانش آموزان و آشنایی با مهارت های جدید.

how_to_reg

خـلاقیت و نـوآوری

آموزش دانش آموزان در زمینه های مختلف با تکنولوژی روز دنیا.

how_to_reg

ایـده پروری

ما تلاش خود را می کنیم تا در جامعه شرایطی پدید آید که در بستر آن مغز بینـدیشد و تکامل یابد و سبب ساز افکار نـو شده و شرایـط برای سازندگـی در جامعـه مهیا شـود

emoji_people

کـارآفرینـی

ما با بهـره گیـری از مشاوران و متخصصان حـوزه کسب و کار ، شرایط لازم برای ایـجاد بستـر دوره های آمـوزش تا کارآفرینـی دانش آمـوزان را در مدارس سطح کشـور فـراهم سازد .

جدیدترین مطالب آمـوزشـی

نمـایش همـه مـطالـب

فهرست